ALGEMENE VOORWAARDEN - SAMENVATTING

Bundeltje Geluk hanteert standaard algemene voorwaarden zoals opgesteld door de kamer van koophandel in Nederland voor webwinkels. Uitzondering daarop is het stuk over herroepingsrecht:

Normaal gesproken kun je als je iets koopt in een webshop het 14 dagen na aankoop terugsturen en krijg je je geld terug. Bij Bundeltje Geluk worden producten echter op maat gemaakt op basis van wat de klant online ontwerpt (inclusief naamblokken). Hierdoor kun je ze niet terugsturen tenzij:

 • Het daadwerkelijke product niet overeenkomt met wat je hebt besteld.
 • Het product beschadigd is. (Binnen 48 uur melden)

De levertijd van Bundeltje Geluk producten is doorgaans 10 á 21 werkdagen. Dit heeft te maken met het op maat personaliseren van de producten. Tenzij anders vermeld op de website van Bundeltje Geluk bijvoorbeeld met vakanties en feestdagen.

Alle door Bundeltje Geluk aangeboden producten zijn van decoratieve en of functionele aard, en zijn niet bedoeld als kinderspeelgoed. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

 1. Bundeltje Geluk, gevestigd te Roosendaal, KvK-nummer: 76797619 , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen via de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in alle gevallen een aanbetaling verwacht.
 2. Een reservering komt tot stand door een schriftelijke aanvraag via een e-mail naar info@bundeltjegeluk.nl en krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 3. Bij reservering dient de koper 50% van de totale aankoop vooruit te betalen. 
 4. De reservering blijft 1 jaar geldig, wordt de reservering na deze tijd niet verzilverd dan wordt deze geannuleerd zonder teruggave van betaling.
 5. De koper wordt 30 dagen voor het verlopen van de reservering, per e-mail op de hoogte gesteld.    

Artikel 4: Aanbiedingen en levertijden

 1. Alle door Bundeltje Geluk aangeboden producten zijn van decoratieve en of functionele aard, en zijn niet bedoeld als kinderspeelgoed.   
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk  in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te      maken.
 4. De levertijd van Bundeltje Geluk producten is doorgaans 10 á 21 werkdagen. De genoemde levertijden zijn          indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. Gepersonaliseerde producten worden naar uw specificaties gemaakt en/of op de door u aangegeven maten vervaardigd, hierdoor is restitutie van het aankoop bedrag niet mogelijk. Indien gepersonaliseerde producten (naar eigen specificaties ontworpen en/of op maat gemaakte producten) niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen deze onder bepaalde voorwaarden geretourneerd worden: 
  - Als de maatvoering niet aansluit op de door u opgegeven maten. 
  - Als de producten beschadigd zijn of afwijkend zijn van hetgeen door u gespecificeerd.

 2. Wanneer uw gepersonaliseerde product bij ontvangst beschadigd blijkt te zijn of wanneer er sprake is van een productiefout (het product voldoet niet aan de door u gestelde specificaties zoals zijn vastgelegd in de orderbevestiging) dient u binnen 48 uur na ontvangst contact op te nemen met de verkoper. Wanneer u het product in dit geval aan ons retourneert binnen 14 dagen, zal de verkoper het product zo spoedig mogelijk, kosteloos vervangen.

 3. De kosten voor retourneren is voor de koper.
 4. Verzuimd de koper de verkoper in te lichten m.b.t. een beschadigde levering, dan vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf per e-mail in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed
  slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat
  het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 9 : Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de verkoper een leveringstermijn heeft opgegeven is deze indicatief.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De verkoper zal de koper voor aanvang van productie toestemming vragen alvorens over te gaan tot personalisatie van het product.
 6. Bij weigeren van vervangend artikel, wordt de overeenkomst ontbinden. De verkoper zal het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De verkoper is niet aansprakelijk te stellen voor koper specifieke producteigenschappen, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door koper. Ditzelfde geldt voor alle door koper opgegeven adres- en afleveringsgegevens en overige gegevens.
 9. De bestelling door koper is definitief zodra Koper een e-mail heeft ontvangen van de verkoper met daarin de bevestiging van de order.
 10. De verkoper houdt zich het recht voor om levering van producten te weigeren, accounts te verwijderen of om bestellingen te annuleren, als het de verkoper goeddunkt.

Artikel 10: Ophalen

 1. Bij ophalen dient de koper een bestelling af te ronden en te betalen alvorens de verkoper over gaat tot productie van de order. 
 2. Voor het ophalen van product(en) hanteert de verkoper een periode van 14 dagen waarin de door de koper bestelde product(en) opgehaald kunnen worden. 
 3. Indien de koper binnen deze periode de producten niet komt ophalen, zal de verkoper de koper per e-mail een herinnering sturen. Hierna gaat nogmaals een periode van 14 dagen in, waarin de koper het bestelde product(en), kan komen afhalen bij Bundeltje Geluk. Worden de producten na deze 2e termijn ook niet door de koper opgehaald, dan gaat de verkoper ervan uit dat u geen interesse meer heeft, en behoudt de verkoper het recht de order te annuleren, zonder teruggave van betaling. 

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst per e-mail geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan 3 maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een e-mail naar info@bundeltjegeluk.nl.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor een gepersonaliseerde fout vanwege foutieve informatie vanuit de koper op het gepersonaliseerde product.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16 : Verantwoordelijkheid van de koper

 1. De Koper komt overeen om in persoonlijke teksten op product en/of verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. De verkoper behoudt zich het recht om op deze gronden, overeenkomst op afstand te ontbinden.
 2. De Koper is verantwoordelijk om de gegevens die hij doorgeeft aan de verkoper grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op Bundeltje Geluk rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid en compleetheid.
 3. De Koper zal de verkoper vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat koper in strijd met Artikel 16.1 en 16.2 handelt.

Artikel 17: Intellectuele eigendommen en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bundeltje Geluk de rechten en bevoegdheden voor die Bundeltje Geluk toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Bundeltje Geluk tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, producten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Bundeltje Geluk, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen
 3. Alle door Bundeltje Geluk eventueel verstrekte zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere Bundeltje Geluk producten, zijn uitsluitend bestemd om door Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bundeltje Geluk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de versterkte stukken anders voortvloeit.
 4. Bundeltje Geluk behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
 5. Alles op de website van Bundeltje Geluk is eigendom van Bundeltje Geluk en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Bundeltje Geluk.
 6. Koper gaat ermee akkoord dat Bundeltje Geluk geen royalty's of licentierechten verschuldigd is aan koper of een derde partij voor het gebruik van materiaal dat is geplaatst of doorgestuurd naar de website. Dit omvat ook door koper ontworpen producten en foto’s van door koper ontworpen producten.